Litanie i krakowioki

"Krakowiok wędrowny"

Rozwiń tekst

(Wanda Łomnicka-Dulak)

Hej, idemy wierzący w Kościół Chrystusowy

        w Kościół Chrystusowy

momy cyste serca i gorące głowy momy cyste serca i gorące głowy.

 

Hej, Pielgrzymka Tarnowsko idzie ku Matusi

        idzie ku Matusi

i choć nogi bolą – dusa śmioć sie musi i choć nogi bolą – dusa śmioć sie musi!

 

Wędrujący Kościele w Tobie jest nadzieja

        w Tobie jest nadzieja

całem sercem wrostos w Ciało Zbawiciela całem sercem wrostos w Ciało Zbawiciela

 

Hej, iść nom ku wiecności lekcy i wytrwale

        lekcy i wytrwale

kiej idemy wspólnie z Pastyrzem na czele kiej idemy wspólnie z Pastyrzem na czele.

 

Hej śpiywając idemy polami, drógami

        polami, drógami

moze w niebie Papiyż przyśpiywuje z nami moze w niebie Papiyż przyśpiywuje z nami.

 

Zło dobrem pokonomy w cienisty dolinie

        w cienisty dolinie

przecie Chrystusowy Kościół nie zaginie przecie Chrystusowy Kościół nie zaginie!    

Hej, przecie Kościół Boży to nie ino ściany

        to nie ino ściany

z Wiary i Miłości stawio lud wybrany z Wiary i Miłości stawio lud wybrany.      

Audio:

 "Krakowiok pielgrzymkowy – literacki"

Rozwiń tekst

(Wanda Łomnicka-Dulak)

Idziemy do Matuli by złożyć wyznanie

        by złożyć wyznanie

że wierzymy w Kościół Chrystusowy – Panie że wierzymy w Kościół Chrystusowy – Panie.

 

Jak ważna jest wspólnota – pokaże nam droga

        pokaże nam droga

że szybciej i prościej dojdziemy do Boga że szybciej i prościej dojdziemy do Boga.

 

Razem się umacniamy, Światłość nas przenika

        Światłość nas przenika

gdy patrzymy w oczy, dłoń dłoni dotyka gdy patrzymy w oczy, dłoń dłoni dotyka.

Audio:

Litania do Matki Bożej Jasnogórskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

 

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Święta Maryjo, – módl się za nami,

Święta Panno nad pannami,

Zwycięska Pani Jasnogórska,

Królowo Polski zawsze wiernej,

Dana przez Boga ku obronie naszego narodu,

Dana ku pomocy w jasnogórskim obrazie,

Królująca z Jasnej Góry od sześciu wieków,

Obecna na polskiej ziemi przez tysiąclecie,

Chroniąca nasz naród przed zagładą,

Jaśniejąca nadzieją w czasach niewoli, 

Wspierająca męstwem podczas długich nocy narodowych,

Nadziejo walczących o Polskę wierną Chrystusowi,

Ucieczko podzielonego między zaborców narodu,

Arko jedności i przymierza narodu z Bogiem,

Patronko więzionych i zesłanych,

Pocieszycielko cierpiącego narodu,

Błagająca Chrystusa za winy i grzechy Polaków,

Matko wiary naszej,

Błogosławiona, któraś uwierzyła.

Błogosławiona miedzy niewiastami, – przyczyń się za nami.

Matko niosąca Boga w drodze do Elżbiety,

Matko ukazująca Chrystusa pastuszkom i mędrcom,

Matko chroniąca Chrystusa przed Herodem,

Matko zatroskana o zaginionego Syna, ,

Matko cudownej przemiany w Kanie,

Matko silnej wiary podczas męki Syna,

Matko stojąca pod krzyżem Jezusa konającego,

Matko pełna wiary w zmartwychwstanie Chrystusa,

Matko umacniająca Apostołów i uczniów w Wieczerniku,

Matko Kościoła pielgrzymującego w świecie współczesnym,

Matko wytrwania i męstwa,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

 

W: Módl się za nami Bogiem sławiena Maryjo, O: Aby nasz naród dochował Ci wierności.

 

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony narodu polskiego, a Jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych, spraw łaskawie, abyśmy Jej pomocą wsparci zwyciężali grzech w sercach naszych, a pamiętając o pośrednictwie Królowej Polski mogli pokonać siły ciemności szatańskich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, – zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,  Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, 

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, 

Serce Jezusa, świątynio Boga, 

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, 

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, 

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, 

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, 

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, 

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, 

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, 

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, 

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, 

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, 

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, 

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, 

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, 

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, 

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, 

Serce Jezusa, źródło życia i świętości, 

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,  Serce Jezusa, zelżywością napełnione, 

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, 

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, 

Serce Jezusa, włócznią przebite, 

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, 

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, 

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, 

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, 

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, 

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, 

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

 

K: Jezu cichy i pokornego serca,

W: Uczyń serca nasze według Serca Twego.

 

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, † daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, * i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

 

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

Duchu Święty, Boże, 

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Święta Maryjo, – módl się za nami. 

Święta Boża Rodzicielko, 

Święta Panno nad pannami, 

Matko Chrystusowa, 

Matko Kościoła, 

Matko miłosierdzia, 

Matko łaski Bożej, 

Matko nadziei, 

Matko nieskalana, 

Matko najczystsza, 

Matko dziewicza, 

Matko nienaruszona, 

Matko najmilsza, 

Matko przedziwna, 

Matko dobrej rady, 

Matko Stworzyciela, 

          

Matko Zbawiciela, 

Panno roztropna, 

Panno czcigodna, 

Panno wsławiona, 

Panno można, 

Panno łaskawa, 

Panno wierna, 

Zwierciadło sprawiedliwości, 

Stolico mądrości, 

Przyczyno naszej radości, 

Przybytku Ducha Świętego, 

Przybytku chwalebny, 

Przybytku sławny pobożności, 

Różo duchowna, 

Wieżo Dawidowa, 

Wieżo z kości słoniowej, 

Domie złoty, 

Arko przymierza, 

Bramo niebieska, 

Gwiazdo zaranna, 

Uzdrowienie chorych, 

Ucieczko grzesznych, 

Pociecho migrantów, 

Pocieszycielko strapionych, 

Wspomożenie wiernych, 

Królowo Aniołów, 

Królowo Patriarchów, 

Królowo Proroków, 

Królowo Apostołów, 

Królowo Męczenników, 

Królowo Wyznawców, 

Królowo Dziewic, 

Królowo Wszystkich Świętych, 

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, 

Królowo Wniebowzięta, 

          

Królowo Różańca świętego, 

Królowo Rodzin, 

Królowo pokoju, 

Królowo Polski,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

 

P: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. 

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

W: Amen.

Litania do Anioła Stróża

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

 

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Święta Maryjo, Królowo Nieba, – módl się za nami.

Święty Aniele, sługo Boży,

Święty Aniele, stróżu mój,

Święty Aniele, patronie mój,

Święty Aniele, duchowy bracie i przyjacielu mój,

Święty Aniele, przewodniku na moich drogach,

Święty Aniele, pasterzu mój troskliwy,

Święty Aniele, mój doradco w chwilach wątpliwości,

Święty Aniele, opiekunie mój we wszystkich niebezpieczeństwach,

Święty Aniele, mój obrońco przed wszelką napaścią zła,

Święty Aniele, mój najwierniejszy opiekunie,

Święty Aniele, mój nauczycielu i doradco w dobrym,

Święty Aniele, mój towarzyszu w życiu i w chwili śmierci,

Święty Aniele, świadku wszystkich mych uczynków, Święty Aniele, prowadzący mnie ścieżkami dobra,

Święty Aniele, napominający mnie w moim grzechu,

Święty Aniele, mój wspomożycielu we wszystkich trudnościach,

Święty Aniele, mój pocieszycielu w nieszczęściach i smutkach,

Święty Aniele, wodzu mój we wszystkich moich walkach i zmaganiach,

Święty Aniele, pomocniku mój w trudnych przedsięwzięciach,

Święty Aniele, mój stróżu w żywocie doczesnym,

Święty Aniele, moja tarczo w godzinie śmierci,

Święty Aniele, mój orędowniku u Boga,

Święty Aniele, miłujący czystość,

Święty Aniele, miłujący niewinność,

Święty Aniele, posłuszny we wszystkim Bogu,

Święty Aniele, zatroskany o moją duszę,

Święty Aniele, wzorze pokory i czystości,

Święty Aniele, przewodniku w posłuszeństwie woli Bożej,

Święty Aniele, który zachowujesz mnie na tej ziemi,

Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego,

Święty Aniele, który oświecasz mój umysł,

Święty Aniele, który skłaniasz moją wolę do dobrego,

Święty Aniele, który uczysz mnie miłości Bożej,

Święty Aniele, który jesteś zawsze przy mnie z woli Boga,

Święty Aniele, który starasz się o moje zbawienie,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami, Panie.

 

K: Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie.

W: Aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

 

Módlmy się: Boże, który w niewymownej opatrzności swojej świętych aniołów dla naszej obrony posyłać raczysz, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy opieką ich byli zawsze chronieni i wspólnym z nimi obcowaniem cieszyli się wiecznie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.