REGULAMIN PIESZEJ PIELGRZYMKI TARNOWSKIEJ

1. Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę jest organizowana przez Kurię Diecezjalną w Tarnowie.

2. Pielgrzymka jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, który w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem wyłącznie religijno - pokutnym. Zatem odznacza się duchem modlitwy i ofiary oraz porządkiem zewnętrznym.

3. Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, winni kierować się motywami religijnymi i dbać – pod sankcją usunięcia – aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.

4. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:

5. Osoby nieletnie: do lat 15 – mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie; w wieku 16-18 lat - na podstawie, złożonego wcześniej przy zapisie, pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.

6. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii. Troszczą się o klimat, jaki tworzą wokół siebie: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych; wykorzystują posiadane talenty i dary (np. muzyczne, medyczne, techniczne), włączając się w różne służby.

7. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali. Zdecydowanie zabrania się pielgrzymowania poza grupami. Przebywanie poza grupą jest równoznaczne z wycofaniem się z pielgrzymki.

8. Pielgrzymi powinni nosić ze sobą legitymację pielgrzyma. Zwracamy się do siebie „bracie” i „siostro” – ponieważ wszyscy mamy jednego Ojca, który jest w niebie.

9. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje:

10. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania:

11. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość, odpadki zostawiamy tylko w miejscach wyznaczonych.

12. Noclegi przewiduje się w stodołach i we własnych namiotach lub w innych pomieszczeniach. Niedopuszczalne są noclegi koedukacyjne. W duchu pokuty należy nastawić się na liczne niewygody. Zabiegi higieniczne (mycie, ubikacja) dozwolone są w miejscach wyznaczonych przez gospodarzy. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22 00 .

13. Wyprzedzanie pielgrzymki i wcześniejsze przychodzenie na noclegi jest zabronione. W razie konieczności należy postarać się o przepustkę u lekarza pielgrzymkowego lub przewodnika grupy.

14. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy kierownictwa, nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.

15. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki grożą konsekwencje:

16. Ze względu na bezpieczeństwo pątników pielgrzymce będą mogły towarzyszyć tylko samochody służbowe. Samochody prywatne nie mogą towarzyszyć pielgrzymom. Wyjątek stanowią samochody zgłoszone, oznakowane i pozostające w dyspozycji kierownictwa pielgrzymki. Kierowcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów i wskazań Centralnej Służby Porządkowej Pielgrzymki.