REGULAMIN PIESZEJ PIELGRZYMKI TARNOWSKIEJ

1.     Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę jest organizowana przez Kurię Diecezjalną w Tarnowie.

 

2.     Pielgrzymka jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, który w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem wyłącznie religijno-pokutnym. Zatem odznacza się duchem modlitwy i ofiary oraz porządkiem zewnętrznym.

 

3.     Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, winni kierować się motywami religijnymi i dbać – pod sankcją usunięcia – aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.

 

4.     Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:

– we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu,

– akceptuje niniejszy regulamin,

– będzie stosował się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki.

 

5.     Osoby nieletnie: do lat 15 – mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie w wieku 16-18 lat – na podstawie, złożonego wcześniej przy zapisie, pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.

 

6.     Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii. Troszczą się o klimat, jaki tworzą wokół siebie: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych; wykorzystują posiadane talenty i dary (np. muzyczne, medyczne, techniczne), włączając się w różne służby.

 

7.     Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali. Zdecydowanie zabrania się pielgrzymowania poza grupami. Przebywanie poza grupą jest równoznaczne z wycofaniem się z pielgrzymki.

 

8.     Pielgrzymi powinni nosić ze sobą legitymację pielgrzyma. Zwracamy się do siebie „bracie” i „siostro” – ponieważ wszyscy mamy jednego Ojca, który jest w niebie.

 

9.     Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje:

– odpowiedni strój (nie zdejmujemy koszul, nie nosimy szortów),

– zakaz palenia tytoniu,

– zakaz picia napojów alkoholowych i używania narkotyków pod groźbą usunięcia.

 

10.  Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania:

– przepisów Kodeksu Drogowego o ruchu pieszych na drogach publicznych,

– zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli w rzekach, jeziorach, rozpalania ognisk, niszczenia przyrody),

– wskazań służb porządkowych pielgrzymki.

 

11.  W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość, odpadki zostawiamy tylko w miejscach wyznaczonych.

 

12.  Pielgrzymi nocują w miejscach wskazanych przez gospodarzy lub we własnych namiotach. Niedopuszczalne są noclegi koedukacyjne. W duchu pokuty należy nastawić się na niewygody. Zabiegi higieniczne dozwolone są w miejscach wyznaczonych przez gospodarzy.

Cisza nocna obowiązuje od godz. 2200.

 

13.  Wyprzedzanie pielgrzymki i wcześniejsze przychodzenie na noclegi jest zabronione. W razie konieczności należy postarać się o przepustkę u lekarza pielgrzymkowego lub przewodnika grupy.

 

14.  Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy kierownictwa, nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.

 

15.  Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki grożą konsekwencje:

– upomnienie z wpisem do legitymacji,

– natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki, z podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości pątników oraz księdza proboszcza.

 

16.  Ze względu na bezpieczeństwo pątników, pielgrzymce będą mogły towarzyszyć tylko samochody służbowe. Samochody prywatne nie mogą towarzyszyć pielgrzymom. Wyjątek stanowią samochody zgłoszone, oznakowane i pozostające w dyspozycji kierownictwa pielgrzymki. Kierowcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów i wskazań Centralnej Służby Porządkowej Pielgrzymki.